O projektu

Projekat pod nazivom „Otvorena kapija za novi početak“ počeo je sa realizacijom sredinom juna ove godine. Ovaj projekat zajednički sprovode Gerontološki centar „Jelenac“, kao nosilac i kao partneri Opština Aleksinac i Društvo za razvoj kreativnosti. Opšti cilj projekta je doprinos poboljšanju socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim invaliditetom i poremećajima mentalnog zdravlja u Srbiji. Ciljnu grupu čine: odrasle osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama (sadašnji korisnici RJ u Tešici i osobe koje nisu na smeštaju); porodice koje imaju članove sa intelektualnim i mentalnim teškoćama I zaposleni stručni radnici i ostalo osoblje.
Ovim projektom se tokom osamnaest meseci , tačnije do 13. Decembra 2015. godine. ostvaruju sledeći specifični ciljevi :

1. Pokretanje i razvoj usluga koje omogućavaju pripremu, izmeštanje i samostalan život sadašnjih korisnika Radne jedinice u Tešici i povećanje njihove socijalne uključenosti u društvo.

2. Preveniranje potrebe za smeštajem novih potencijalnih korisnika u RJ u Tešici razvijanjem vaninstitucionalnih usluga socijalne zaštite i programima podrške porodicama.

3. Smanjenje predrasuda šire lokalne zajednice prema osobama sa poremećajima mentalnog zdravlja preko kampanje u cilju boljeg razumevanja položaja i povećanja socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Ključne aktivnosti u projektu su obuka osoblja, postavljanje I opremanje montažnog objekta, priprema i selekcija korisnika za osamostaljivanje.razvijanje usluga stanovanje uz podršku i dnevnog boravka, razvijanje i implementacija programa podrške porodicama i kampanja.
Realizacijom projekta “Otvorena kapija za novi početak” očekuju se sledeći rezultati:

1. Povećan stepen znanja i kompetencija osoblja za pružanje podrške korisnicima;

2. Postavljen i opremljen montažni objekat;

3. Selektovano 4+4 korisnika za izmeštanje iz ustanove;

4. Unapredjen kvalitet života i potencijala korisnika –osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama za što samostalniji život u lokalnoj zajednici

5. Osnaživanje porodica i smanjenje potreba za rezidencijalnim smeštajem;

6. Uspešna deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama;

7. Senzibilisanje šire javnosti za bolje razumevanje položaja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i promocija deinstitucionalizacije;

8. Razmena iskustava i promovisanje procesa deinstitucionalizacije.

Ostvarenjem opšteg dugoročnog cilja projekta razvijaju se kapaciteti lokalne zajednice za poštovanje prava i kreiranje usluga za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, a ujedno, u skladu sa praksom EU i principima nacionalnih politika, olakšava se proces transformacije rezidencijalne ustanove u Tešici. Specifičnim ciljevima ostvaruju se identifikovani nacionalni prioriteti i stvaraju se uslovi za tranziciju institucionalnog oblika zaštite na lokalnu zajednicu. Takodje, pokreću se usluge koje poboljšavaju proces transformacije ustanove u Tešici i promoviše se i inkluzija osoba sa problemima mentalnog zdravlja.
Projekat “Otvorena kapija za novi početak” finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru programa “Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama”